The Assembly History of the Milky Way Nuclear Star Cluster - Promotie Anja Feldmeier-Krause (UL)

Op 13 september promoveerde Anja Krause-Feldmeier aan de Universiteit Leiden. Feldmeier-Krause onderzocht hoe de kern van de Melkweg zich gevormd heeft.

Promotie: Anja Krause-Feldmeier
Promotor: Prof.dr. P.T. de Zeeuw
Proefschrift: The Assembly History of the Milky Way Nuclear Star Cluster